دس ایی پظ ّؾ، گـتبٍٍس 8/14 یَتی هتش ممِ ثبلاتش اص گـتبٍٍس ثحشاًًی گضاسؽ ؿذُ ، ثشای چشخذًذُ ّبی پلی آهیذی ثب هذٍلmm 2 ) 10 تب 11 یَتیٍ هتش( ]15[ اػت، اًًتخبه ؿذ .افضافضٍىٍى ثش ایی، دس ایی پظ ّؾ، هقذاس span-size، فبکلفبکلِ پـت تب پـت چْْبس دًذُ هتَالی ثثِ ػٌ َاى پبساهتش مٌتشلی هقذاس ػبیؾ دس ًظش گشفتگشفتِ ؿذ .
ؿنل 2، تلٍَیشی اص ؿشایظ اذاصُ گیشی span-size تَػظ هینشٍهتش فل ثـقبثی سا ًـبى هی دّذ. اذاصُ گیشی دهبی ػِغح دذاً ّبی چشخذًذُ ّب پغ اص 10000 دٍٍس دس لحظ تَقف هِ تَس ثب اػتفبداػتفبدُ اص یل دهبػٌح توبػیٍ دیدیتبلی مبلنغ آلوبى ثب دقت 1/0 دسخِ ػبًتیگشاد اًدبم ؿذ.

شکل 2- پارامتر کىترلی برای اوذازٌ گیری سایش
نتایج و بحث
ؿنل 3، ًتبیح آصهَى ػبیؾ ثشای دٍ چشخذذچشخذًذُ هحشک هتحشک بًًبًَ مبهپَصیتی سا ثش حؼت تؼذاد دٍٍس

ًـبى هی دّّذ.

511کامپًزیتی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل 9- سایش چرخذوذٌ َا تحت گشتایر Nm 9/54 هغبثق ؿنل 3، یل افضایؾ 20 دس کذی دس هقذاس ػبیؾ دس وًوًَِ پلی آهیذی ممِ خزه آه مشدمشدُ دس هقبیؼ ثب پلی آهیذ خبلق هـبّ ذُ هی ؿَد. فَر ه لنَلِ ّبی آه ث دسٍٍى صًدیشُ ّبی پلیوشی، پی ًذ ثیی صًدیشُ ّبی پلیوشی سا مبّؾ هی دّّذ ٍ دس تید خذایؾصًدیشُ ّب ث ػْ َلت اًدبم پزیشفت ٍ هقًبٍٍهتِ ػبیـیمبّؾ هی یبثذ]8،27[. ثب افضٍٍدى PP ث PA6، هیضاىِػبیؾ ث دلیل پبییی ثَدى خَاف ػبیـیِ PP دس هقبیؼثٍب PA6]28[، افضایؾ یبفت اػت. افضایؾ 5/2 قؼوت صًی اصِ بً رسات مشثٌٌبت ملؼین ث تشمیت PA6/PP ، هٌٌدش ث مبّؾ 83 دسکذی هیضاى ػبیؾ ًؼجت ثثِ پلی آهیذ خبلق ؿذ اػت. ػلت ایی مبّؾ سا هی تَاى چٌیی تَضیح داد م بً رسات مِشثٌٌٍبت ملؼین دس پلیِوش صهیٌ خبکِیت ؼتِ صاَئی داؿت هی ت اًذ هٌٌدِش ث افضایؾِِ دسخ مشیّؼتبلِی ؿَد]8،23[. افضایؾ ؼتّؼتِ صًی دسخ ثل سیٌثلَسیٌگیٌگی هی تَاًذ ثبػث افضایؾ هقبٍهت ثثِ ػبیؾ پلیوش صهیٌ ؿَد]18[. چشخذًذُ ّبی پلٍی آهیذی خبلق اص هذٍٍلِِ پبییی تشی ثشخَسداس ؼٍتٌذ ثٌٌبثشایی ػغح توبع دذاً ّبی چشخذذ هحشکّ هتحشک دس حیی دسگیشی ثیؾ تش اػت. اص ػَی دیگش، چشخذًذُ ّبی هِحتَی بًَرسات مشثٌٌبت ملؼین اص هذٍل ثبلاتشی ًؼجت ث پلی آهیذ خبلق ثشخَسداس ث دُ ػغح توبع دذاً ّبی د چشخ دذُ من تِش اػت. افضٍایؾ ػغح توبع دسگیشیٍ دًذاً ّب هٌٌدش ث افضایؾ حشاست ػبیؾ هی ؿَد]18[.
افضٍٍى ثش ایی، بًًبًَ رسات مشثٌٌبت ملؼین، ث دلیل داؿتی ؿنل ٌذػی ؿَج مشٍٍی، هی ت اًًذ ًقؾ سٍ اًًنبس سا ایفب مٌٌذ]13[. بًًبًَ مشثٌٌبت ملؼین اص توبع هؼتقین پلیوش ثب پلیوش مبػت هبٌذ ثلجشیٌگ دس تدْیضات هنبًًینی ػول مشدُ م اییِ هٌٌٍدش ث مبّؾ لغضؽ ػبیؾ هیِ ؿَد]13[.
هغبثق ؿنل 4، تَصیِغ هٌٌبػت بً رٍسات دس و حبٍٍی 5 قؼوت ٍصًی مشثٌٌبت ملؼٍین ثَ ضَح دیذًَُ هی ؿَد .
افضٍٍدى هقبدیش ثبلاتش) 5/7 10 قِؼوت صًًی( اص بًًبًَ رسات مشثٌٌبتِ ملؼین، هٌٌدش ث افضایؾِ قبثل ت خ ًشخ ػبیؾ ؿذُ م دلیل آى هی ت اًًذ مل خ ایِ ؿذى رسات مشثٌٌبت ملؼین دس صهیٌ پلیوشی ثبؿذ. مل خ ّبی مشثٌٌبت مِلؼین هی ت اٌذ ث ػٌ َاى ػَاهل ػبیٌ ذُ ػول و دًُوَدُ]16[ م ایی هی تتَاًذ ثبػث افضایؾ ػبیؾ دس چشخذًذ ّب ؿَد. ؿنل5، تلَیش مل خِ ای ؿذى بً رسات مشثٌٌبت ملؼین دس آهیختآهیختِ PA6/PP/10C سا ًـبى هی دّذ.

شکل 4- تصًیر SEM آمیسٌ PA6/PP/5C

PA6/PP/10C آمیسٌ SEM شکل 1- تصًیر
ؿنل 6، ػبیؾ ػغحی دذُ ّبی چشخذذُ PA6/PP سا پغ اص آصه ى ػبیؾ ًـبى هی دّّذ. توبم ػغح دذُ دس هؼشمِ ػبیؾَ هیِ ثبؿذ؛ اهب ثیؾ تشیی هقذاس ػبیؾ دس بحی ای ًضدیل ث خظ گبم اػت.
وًًیه515

شکل 6 – سطح دوذٌ ی مرز واحیٍ ای کٍ در آن بیش تریه سایش رخ می دَذ
ؿنل 7، ًتبیح تغییشات دهبیی چشخذًذُ ّبی بًًبًَ مبهپَصیتی پغ اص 10000 دٍ س، تحت گـتبٍٍس 8/14 Nm سا ًـبى هی دّذ.

شکل 9- دما در سطح دوذٌ چرخذوذ َا تحت گشتایر
54/9 Nm
512کامپًزیتی
افضٍدى پلی پشٍٍپیلی وشاُ ثب ػٍبصگبسمٌ ذ تبثیش خضئی ثش دهبی ػغح دًذُ ّب دّاؿت. افضٍدى تب 5 قُؼوت صًی بًًبًَ رسات مشثٌٌبت مِلؼین ث صهیٌصهیٌِ PA6/PP، ػجت مبّؾ دهب دس ػغح دذاً ّب ًؼِجت ثثِ ثقیثقیِ بً مبهپَصیت ّب ؿذُ اػت. مبّؾ دهب ثب افضٍٍدىِ 5 قؼوَت ٍصًی بً رسات مشثٌٌبت ملؼینِ سا هی تَاى ث ّذایت گشهبیی هٌٌبػَت بًًبًَ رسات دس وًوًَِ 5 قؼوت صًًی بًًبًَ رسات، ًؼجت ثثِ دسکذّّبی ثیؾ تش اؿبسُ مشد. ػلاٍ ثش ایی ثب ت خ ثثِ وَداس هـب ذهـبّذُ هیؿَد م ثیؾُ تشییِ دهب هشثَطِ ث چًشخذذُ PA6/PP/10C هیٍ ثبؿذ م دلیل ایی اهِش هی ت اًًذ، پذیذپذیذُ مل خ ملَخِای ؿذى تَصیغ بهٌٌبػت بًًبًَ رسات ثبؿذ.
تحت گـتبٍٍس 8/14 یَتی-هتش، چشخذذُ ّب دس دٍ سّبی من تش اص 63000 دچبس تغییش ؿنل دائوی گشدیذًذ اًًتقبل حشمت هتَقف ؿذ. ؿنل8، تغییش ؿنل دائوی ایدبدٍ ؿذؿذُ دس چشخذًذ مبهپَصیتیPA6/PP سا تحت گـتبٍس 8/14 یَتی هتش ًـبى هی دّذ.
96495419610

ؿنل 9، ًتبیح دٍٍام ػوش چشخذذُ ّب تحت گـتبٍٍس Nm 8/14سا ًـبى هی دّّذ. هغبثق ؿنل9، هـب ذهـبّذُ هی ؿَد م افضٍدى PP ث PA6 هٌٌدش ث مبّؾ خضئیػوش چشخذِذچشخذًذُ ؿذؿذُ اػت. افضافضٍدىٍدى 5/2 قؼوِت صًًی اص بًًبًَرسات مشثٌٌبٍت ملؼین ث صهیٌ PA6/PP ، هٌٌدش ثافضایؾ حذٍد 5/2 ثشاثش ػوش ًؼِجت ثثِ پلی آهیذ خبلقِ ؿذ. ّوبى گگًَِ م دس قؼوت قجل ًـبى دٍادُ ؿذ، بًًبًَ رسات مشثٌٌبتَ مٍلؼِین ،ػجت مبّؾ ػبیؾ حشاست دَس دذُ ّب هی ؿَد ایی هی ت اًذ هٌٌدش ث مبّؾ تغییش ؿنل دائوی افضایؾ ػوش گشدد. حضَس بًًِبًَ رسات ّن چٌیی هی ت اًًذٍ ثبػث تغییش دس ثل سیٌٌگی صهیٌ پلیوشی ث جَد خَافِ هنبًًینی مبهپَصیتَ ؿَد]18[. افضٍٍى ثش ایی، ثب ت خ ثثِ اثؼبد مَچل پشامٌٌذگی رسات تقَیت م ذُمٌٌذُ دس پلیوش صهیٌصهیٌِ، اًشطی ٍاسد ؿذُ پخؾ ؿذُ ]22[ ٍ ثٌٌبثشایی هیضاى اًًشطی خزه ؿٍذُ افضایؾ هیٍ یبثذ. ثنبسگیشی هقبدیش ثبلا اص بًَرسات) 5/7 10 قؼوت صًًی( ػجت مبّؾ قبثلِ هلاحظً دسِ ػوش چشخذذُ ّب ؿذ. ایی تید هی ت اًذ ث دلیل مِل خ ای ؿذى رسات دس صهیٌ پلیوًشی ثبؿذ.

الف ب

شکل 9 – دوذٌ َای چرخذوذٌ PA6/PP الف( قبل از آزمًًن ب( پس از آزمًًن، تحت گشتایر9/54 ویًًته متر

وًیه519

شکل 3 – مقایسٍ وتایج عمر برای چرخذوذٌ َای با آمیختٍ َای مختلف تحت گشتایر Nm 9/54

نتیجه گیری
چشخذذُ ّبی بً مبهپَصیتی PA6/PP/CaCO3 هحتَی 5/2 تب 10 قؼوت صًی اص بً رسات مشثٌٌبت ملؼین ثثِ سٍٍؽ قبلت گیشی تضٍسیقی تَلیذَ تحت آصهَى دٍٍام چشخذذچشخذًذُ قشاس گشفتٌٌذ. ًتبیح ًـبى داد، افضٍدى بًًبًَ رسات مِشثٌٌبت ملؼین تب 5 قؼوت صًًی ثِ PA6/PP هٌٌدش ث مبّّؾ ػبیؾٍ دس ػغحٍ دًذاً ّب هی ؿَد .ثنبسگیشی 5/2 قؼوت صًًی اص بًبًَ رسات مِشثٌٌبت ملؼین ،ػوش چشخذًذُ ّب سا تب 5/2 ثشاثش، دس هقبیؼ ثٍب پلی آهیذ خبلق، افضایؾ داد. افضٍٍدى ثیؾ اص 5 قؼوت صًی اص بًًبًَ رسات مٍشثٌٌبت ملؼین، هٌٌدش ث افضایؾ هقذاس ػبیؾ ٍ حشاست ّن چٌٌیی مبّؾ ػوش چشخذًذُ ّب ؿذ .
سپاسگساری و قدردانی
یؼًٌَیؼٌذگبىٌذگبى ثش خَد لاصم هی داٌذ اص ّونبسی آقبیبى ه ٌذع اهیش ثبقشی حدت هدیذِی ثشای ػبخت قبلت ٍ تدْیضات آصهَى چشخٍذًذُ کویوبً تـنش وبیًٌوبیٌذٌذ.
metallic springs”, Materialsand Design, Vol. 27, pp. 427–433, 2006.
M. Kohan, Nylon plastics handbook, Munich, Carl Hanser, pp. 9.32-9.43, 1995.
D.P.N. Vlasveld, J. Groenewold, H.E.N. Bersee, and S.J. Picken, “Moisture absorption in polyamide-
6silicatenanocomposite and its influence on the mechanical properties”, Polymer, Vol. 46, pp. 12567-12576, .5002
DC. Evans, Polymer–fluid interaction in relation to wear. London: Mechanical Engineering Publication Ltd.; pp. 47– 56, 1978.

References:
R. Senthilvelan, “E

ect of rotational speed on the performance of unreinforced and Glass fiber reinforced Nylon6 spur gears”, Materials and Design, Vol. 28, pp. 765–772, 2007.
H. Imrek, “Performance improvement method for Nylon 6 spur gears”
Tribology Internation, Vol. 42, pp. 503510, .9002
E. Alfredo, Selection of Polymeric Materials, USA, William Andrew, pp. 26-27, 2008.
F. Mend, H. Can, M. KemalKu, “Fatigue properties of polypropylene involute Rack gear reinforced with 16- E. Ashrafi,A. Nezami-Fard, K. Shelesh-Nezhad, “Experimental Study of Wear Behavior in
Polyacetal(POM)/Clay Nanocomposite
Gears”. The 2ndInternational Conference on Composites: Dec. 27-30, Kish Island, Iran.2010.
Q.X. Zhang, “Crystallization and impact energy of polypropylene/CaCO3 nanocomposites with nonionic
modifier”, Polymer, Vol. 45, pp. 5985–
5994, 2004
S. Kirupasankar, C. Gurunathan, R. Gnanamoorthy, “Transmission efficiency of polyamide nanocomposite spur gears”, Materials and Design, Vol. 12, pp. 0261-3069, 2012.
A. Ayman, “Friction and Wear of
Polymer Composites Filled by NanoParticles”, World Journal of Nano Science and Engineering, Vol. 2, pp. 32-39, 2012.
D. Li Chang.a, Klaus Friedrich, “Enhancement effect of nanoparticles on the sliding wear of shortfiberreinforced polymer composites: Acritical discussion of wear mechanisms”, Tribology International, Vol. 43, pp. 2355–2364, 2010.
L. Chang, “On the sliding wear of nanoparticle filled polyamide 66 composites”, Composites Science and Technology” Vol. 66, pp. 3188–3198, .6002
I. Kemal, A. Whittle, R. Burford, T.
Vodenitcharova, M. Hoffman, “Toughening of unmodified polyvinylchloride through the addition of nanoparticulate calcium carbonate”, Polymer, Vol. 50, pp. 4066-4079, .9002
T.D. Lam, T.V. Hoang, D.T. Quang, and J.S. Kim, “Effect of nanosized and
514کامپًًزیتی
8- G. Srinath, “Sliding wear performance of polyamide6–clay nano composites in water”, Composites Science and
Technology, Vol 67, pp. 399-405, .7002
م. هغلجی، ح. اٍ سًًگ، ک. ؿلؾ ًظاد ،”هقبیؼهقبیؼِ خَاف هنبًًینیٍ بً مبهپَصیت ّبی پلی آهیذ 6 – مشثٌٌبت ملؼین پلیَ آهیذ 6 – ػیلینب “، یبصدّّویی م فشاًغ ه ٌذػی ػبخت ٍ تَلیذ ایشاى، داًـگبُ تجشیض ،هْْش1389.
ع. هٌتخجی، اثش افضٍٍدى بًبًَ رسات هؼذًی ثش خَاف هنبًًینی آلیبط PA6/PP، پبیبى بهًبهِ مبسؿٌٌبػیٍ اسؿذ ،داًـگب تجشیض، داًـنذداًـنذُ هنبًًیل، گشِگشٍُ ػبخت تَلیذ ،
ؿ شیَسُ .1390
Kusmono. M, Ishak ,Chow,T. Takeichi, and Rochmadi, “Enhancement of properties of PA6/PP nano composites via organic modification and compatibilization”, Express Polymer Letters, Vol. 2, No .9, pp. 655664, 2008.
B. Suresha, B.N. RaviKumar, M. Venkataramareddy, T. Jayaraju. “Role of micro/nano fillers on mechanical and tribological properties of
polyamide66/polypropylene composites”, Materials and Design, Vol. 31, pp. 311993, 2010.
M. Zhang, X.B. Wang, X.S. Fu, Y.Q. Xia, “Performance and anti-wear mechanism of CaCO3 nanoparticles as a green additive in poly-alpha-olefin”, Tribol, Vol. 42, pp. 1029–1039, .9002
N.A. Wright, and S.N. Kukureka, “Wear testing and measurement techniques for polymer composite gears”, Wear, Vol. 251, pp. 1567-1578, .1002
K. Mao, “Friction and wear Behavior of acetal and nylon gears”, Wear, Vol.
267, pp. 639-.9002 .546
approach. Chichester, John Wiley and Sons, 2000.
28- J. Tripathi D. Practical, Guide to Polypropylene. UK, Rapra Technology Limited, 2002.

وًیه511
surface-modified precipitated calcium carbonate on properties of
CaCO3/polypropylene nanocomposites”, Materials Science and Engineering, Vol. 501, pp. 87-93, 2009.
ى. ثٍبصٍ ثٌٌذی، ع.م. صثشخذ، ع.ع. ػدبدی ،”هغبلؼ ی هقبٍهت خشاؿی پلی اتیلی مبهپَصیت تقَیت ؿذُِ اى ثب بً رسات مشِثٌٌبت ملؼین”، هدل هَاد ًَییَیی، خلذ 4، ؿوًبسَُ 2، کفح 79، صهؼتبى 1392.
ص. ؿنَسی، “اسصیبثی سیضػبختبس بً مبهپَصیت مَپلیوش
)امشیٌ َلیتشیل- ثَتبدیی( تقَیتً ؿذُ ث ػیل بًًبًَ مشثٌٌبت ملؼین ثب اػتفبد اص آصهَى فَصِ پزیشی”، هدل هَاد ًَییَیی، خلذ 6، ؿوُبسُ 2، کفح 29، صهؼتبىِ .1394
ع. کبحجیبى ػقی، ع.م. صثشخذ، ا. لاتضسی ،”تبثیش
ّوضهبى ػولیبتِ ػغحی اهَاج آلتشاِػَى ثش تَصیغ پزیشِی بً ل ل ّبی مشثٌٌی دس صهیٌ پلی اتیلی”، هدل هَادَ ًَییَیی، خلذ 5، ؿوبسُ 1، پبییض 1393.
J. Scheirs, Compositional and failure analysis of polymers, Apractical

516 تاثیر واوً ررات کربىات کلسیم بر رفتار سایشی چرخذوذٌ َای واوً کامپًًزیتیPA6/PP/Nano CaCO3
884225664464

  • 1

پاسخ دهید