گِاظ هحافظ هَضز اؾتفٍاز ، گاظ آضگَى تا خطیاى 9 لِیتط تط زِلیم تَز. ظٍٍاٍیای ػطضِی عَُلی الىتطٍٍز تا ؾغح لغؼ واض ت تطتیه20 30 زضخ اًًتراب قس. ًَعَع خطیاى خَقىاضی
هت اهتٌاٍبٍب ت زُ ٍ الىتطٍزالىتطٍز ت گؿتٌٌی تا لغط 3 هیلیهتط ٍ اظ خٌٌؽ آلیاغ تٌٌگؿتی-ظیطو ًین اًًتراب قس. ٍضقّّا هغاتک پاضاهتطّای خَقِىاضی خسٍٍل 2 و حطاضت ضٍٍزی تمطیثاً یىؿاى زاضًًسِ، ت ّن هتِهل قسًًسِ. هیعاى حٍطاضت ضٍٍزی هغاتک هؼازل ظیط هحاؾث هیقَز:
Q=ηUI/V )1(

ووِ زض آى Q هیعاى حطاضت ضٍضٍزیٍزی، U ٍلتاغٍلتاغ خَقىاضی، I
خطیاى، V ؾطػت خَقىاضی η تاظزّیٍ لَؼ هیتاقسِ]10[.
هماعغ ػطضی اظ اتهالّا تطیسُ قس زض یه ظهیٌ ضظیی

هَاد

جذٍٍل 1- ترکیه ضیویایی آلیاش آل هیٌٌین 5883، فََلاد گال ا یسُ ، ٍ فلسات پرکٌذُ 4843 ٍ 4847 )درغذ زًی(
آل هیٌینٍ 5083 فَلاز گال اًیعُ فلع پطو سپطوٌٌسُ
4043 فلع پطو سپطوٌٌسُ 4047
آّی 25/0 آّّی 2/99 آّّی 8/0 آّّی 8/0
هٌٌیعین 95/3 وطتی 073/0 هؽ 3/0 هؽ 3/0
ؾلیؿین 29/0 ؾیلیؿین 015/0 ؾیلیؿین 5- 5/4 ؾیلیؿین 13-11
ه گٌٌع 3/0 هٌ گٌٌع 38/0 هٌ گٌٌع 5/0 هٌ گٌٌع 15/0
وطٍم 136/0 فؿفط 017/0 هٌٌیٍعین 5/0 هٌٌیٍعین 1/0
ًیىل 033/0 گَگطز 02/0 ضٍی 1/0 ضٍی 2/0
آل هیٌین پایپایِ ًیىل 059/0 آل هیٌین پایپایِ آل هیٌین پایپایِ

اپَوؿی هحىن قسًًس. ایی وًوًَِّا تا حهَل یه ؾغح آیٌ ای پَلیف قسًًس ؾپؽ زضَ یه هحلَل ولط8 )تا تطویه قیِویایی: یه هیلیلیٍتط اؾیس فلَضیه- یه ًین هیلیٍلیتط اؾیس ولطیه- زٍ ًین هیلی لیتط اؾیس ًیتطیه- ًَزَز پٌٌح هیلی لیتط آب( ت هسٍت 3- 5 ثاًیثاًیِ اذ قٍسًس. ضٍیع ؾاذتاض اتهالّّا اظ عطیک هِیىط ؾىَج ًَضیَضی ٍ الىتط ًی ضٍتکی هَضز تطضؾی لطاض گِطفت. افعٍٍى تط آى، خْت هکرِم قسى تطویه قیویایی لای تییفلعی، آًًالیعّّای مغًمغِای عیفؾٌٌدی پطاـ اًًطغی پطتپطتَ ایىؽ اًدام گطفت.

20

درج
درجِ

هیٌ
آلَ
ٌین

ذُ
پرکٌ
فلسی

ٌذ

پطت
تٌ
هسی

دادُ
داد
ضیارتراش

َس
قَ
َضکاری
ج

گاز
هحافظ
َى
آرگ
َلاد
فَ

20

درج

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

درجِ

هیٌ

آلَ

ٌین


پاسخ دهید