ب

الف

ضکل 2- الف( طیف UV-Vis محلًًل 2Ag/TiO ب( تصًًیری از واوً محلًًل وقرٌ

مًًاد
جذیل 1- درصذ یزوی آمیخت َای UPVC/SAN
شماره نمونه ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
درصد وزنی ۱۱۱ ٪ SAN
۸۱٪ SAN ۲۱٪ UPVC ۶۱٪ SAN ۴۱٪ UPVC ۴۱٪ SAN ۶۱ ٪ UPVC ۲۱٪ SAN

۸۱٪ UPVC ۱۱۱ ٪UPVC
وتایج ی تحث
تشسسی طیف سىجی FT-IR
دس ایی پظ ّؾ ببِ ه رَس بشسػی ػاختاس آهیخت ّدایت یتْیِ ؿذُِ، ػػِ وًوًَِ بشای ثبتٍ عیف FT-IR اًًتخا ؿدذِ.د و هشبَطً بدَبدِSAN UPVC خدالق یده و دًوًَدِدیگًش هًشبَط ب آهیختدآهیختدِUPVC/SAN بدا تشویدب 40/60 هیباؿٌٌذ. دس ؿىلِ) 3-a( عیف UPVC خالق ًـاى دادُ ؿذُ اػت. با ت ج ببِ ػاختاس UPVC پیه ّدای ؿداخقعباستٌٌذ اص: پیه احیًاحیِ وــی )CCl( دس هحذٍ دُ) 1-cm 800600( ٍ پی ه ًاحی ِ وــ ی) CH( دسهحدذ دُدذٍدُ
.)27503000cm-1(
دس ؿىِل) 3-b( عیف SAN خالق ًـاى دادُ ؿذُ اػت. با ت ج ببِ ػاختاس SAN پیهّای ؿاخق عباستٌٌذ اص: پیه احیًاحیِ وــی حلمحلمِ آسٍٍهاتیه دس هحذٍ دُ) 1-cm 16501450(، پیه استعاؿی) CN( دس هحذٍ دُ) 1-cm
25002000( ٍ پید ه استعاؿد ی) CH( دس هحد ذٍ دُ فشواًًؼی) 1-3000 cm2500(.
دس ؿددىل) 3-c( وددَداس عیٍددفFT-IR هشبددَط بددبددِآهیخت UPVC/SAN با تشویدب صًدی 40/60 ًـداى دادُؿذُ اػِت .پیهّ ّای ؿاخق ایی آهیٍخت عباستٌٌذ اص: پیه احیدد وــددی(C−Cl) دس هحددذ دُ فشواًًؼددی ) 1-cm 800600(، پی ه ًاحی ِ وــ ی حلم ِ آسٍٍهاتی ه دس هح ذٍ دُ )1-1650 cm1450(، پی ه ًاحی ِ وــ ی )CO( دس هحددد ذٍ دُ) 1-1730cm1700( ٍ پیددد ه استعاؿددد ی) CN( دس هحددد ذٍ دُ فشواًًؼددد ی) 1-cm 30002500(.

69/49 تا درصذ یزوی UPVC/SAN آمیختٍ(c) ,SAN (b) ,UPVC (a) مرتًًط تٍ FT-IR ضکل 3- طیف
ّوداى گ دگًَدِ ودودِ هـدخق اػدت پیدهّ ّدای ؿداخقپلیوشّّای خالقٍ دس عیف FT-IR آهیخت ب خدَِبی لابدلتـخیقِ ب دٍُ ایی اهش ًـاى دّ ذُ آىٍ اػتِ و ػاختاس آهیخت با د پلیوش اکدلی یىدیٍ بد دُ جابجدا یی اًًدذن پیٍهّ ّای ؿاخق ًـاى دّ ذُ جَد بشّ وىٌٌؾ بیی ایدی د پلیوش هی باؿذ.

تشسسی خًاص مکاویکی
بددشای بشسػددی خددَاف هىدداًًیىی فددیلنّ ّددای تْ یددؿددذُ اص آهیختدد ّددای UPVC/SAN ،آصهددَى وـددؾِ اًًج ام ؿ ذ. اص دادُ ّ ای ب ِ دػ ت آه ذُ ، هٌ حٌ یّ ای تدددٌٌؾ – ودددشًؾ ؿدددىل )4( سػدددن گشدیدددذ. اص ایدددیو داسّّددا پاساهتشّّددای اصدیددادٍ عددَلٍ تددا مغدد پدداسگی،حددذاوثش اػددتحىام وــددی هددذٍل یاًددگ اػددتخشا ؿذ.
ج ذٍذٍلٍل) 2(، هم ادیش ه ذذٍلٍل یاً گ فِ ی لنّ ای تْْیددِ ؿددذُ آٍسدُ ؿددذُ اػددت. ّودداى گ ددگًَددِ وددوددِ هـدداّ ذُ
ه یؿ َد ب ِ اػ تِثٌٌای و 2، دس بمی آهیخت ا حضَس UPVC ود داسایً بدًیؾِ تدشیی هدذٍلهدذٍل هدیباؿِّدذ،ػددبب افددضایؾ هددذهددذٍلٍل یاًًددگ آهیختددآهیختددِ ّددا ًؼددبت بددبددِSAN خالق ؿذُ اػت .

ّن چٌٌیِی دس جذٍٍل) 2( همادیش حذاوِثش یدشٍٍیِ پداسگیبشای و ّا آٍ سدُ ؿِذُ اػدت. همایؼدِ ًتدایج بد دػدتآهذُ ًـَاىً هی دّّذِ، ب اػدتثٌٌای وٍ دًوًَدِ 2، آهیختد آهیختدِػداصیػبب تمَیت صهیٌ پلیوشی ؿذُ یشًٍیشٍیٍی بیؾ تشی بدشایپداسگی لاصم اػ ت. دلی ل ای ی پذی ذُ عو ذتا هشب َط ب ِ بشّ وىٌٌؾ هٌٌاػب بدیی صًجیدشُ ّدای پلیودشی دس حضدَسگشٍ ّای لغبی دس ّش دٍ صًًجیش اػت. جَد گشٍ ّای ولدش ًیتشیل بدشّ وىٌٌِؾ ّدای لدَیتشی بدیی صًجیشُّّدا ایجدادهی وٌٌذ دس تیجًتیجِ یشًٍیشٍیٍی بیؾتشی بشای پداسگی لاصم اػدت)ؿىل 5(.
مًًاد

ضکل 4- ومًًدار تىص-کروص آمیخت َای UPVC/SAN

جذیل 2- مقادیر پارامترََای مذیل یاوگ ،حذاکثر ویریی پارگی ی حذاکثر ازدیاد طًلی آمیختٍ َای UPVC/SAN
شماره نمونه ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
مدول یانگ (MPa) ۲۱ ۱۷/۴ ۲۴/۳ ۲۲/۵ ۲۲/۵ ۳۲/۷
حداکثر نیروی پارگی
(MPa) ۳۱ ۴۱ ۶۸ ۵۶ ۵۶ ۵۴
حداکثر ازدیاد طولی(%) ۱/۵ ۲/۳ ۲/۸ ۲/۵ ۲/۵ ۱/۶
دس جددذٍٍل) 2( همددادیش اصدیدداد عددَلی آهیختدد ّددای UPVC/SAN ًیض گضاسؽ دِادُ ؿذُ اػِت و ًـاى دّ ذُ افضایؾ اصدیاٍد عَلی آهیخت ّا ًؼبت ب پلیوشّّای خدالقهددی باؿددذ ًاؿددی اص ودداّّؾ خاکددیت ؿددى ٌذگی دسآهیختآهیختِ ّا ب دُ اػت. پلیوش SAN ببِ دلیدل داؿدتی گدشٍگدشٍُلغبی آوشیل ًیتشیل گشٍ تمشیبا یش لغبی اػدتایشى بدعٌ َاى سٍٍاى و ذُ هیٍ ت اًًذُ دس بیی صًجیدشُ ّدای پلیودشیِعول وٌٌذ. اییٌ اتفاق، ػبب افدضایؾ هیدضاى اصدیداد عدَلیوًوًَِ ّا هی گشدد.
واو کامپًزیت
خًاص مکتاویکی آمیختتٍ َتای -UPVC/SAN/Ag 2TiO
ب ه رَس بشسػدیِ تداثیش حضدَس رسات داًَهتشی بدشخَافِ هىاًًیىی آهیخت ّای UPVC/SAN هٌ حٌٌی تٌٌؾ-وددشًؾ آهیختدد ّددا بددا اػددتفادُ اص سسٍؽٍؽ اػددتاًًذاسد 638(-ASTM(D، دس حضددَس 2/0 4/0 دسکددذ صًددی اصاًَرسات مشُ ٍ دیِ اوؼیذ تیتاًیَمٍ ثبتٍ گشدیدذ. هٌ حٌٌٍدی تٌٌؾ-وشًًؾً آهیخٍت ّا دس حضَس 2/0 4/0دسکدذ صًًدیاص اً َرسات مشُ دی اوؼیذ تیتاًیَم دسؿدىل ) 6 ( ًـداىدادُ ؿذُ اػًت. اص هٌ حٌٌدی تدٌٌؾ -ودشًؾ، همدادیش هدذٍٍلیاًًگٍ، حذاوثش یشٍٍیٍ وــدی اصدیداد عدَلی دس حضدَس 2/0 4/0 دسکً ذٍ صً یٍ اص هخٍل َط اًَرسات اػ تخشا گشدیذ ووِ دس جذٍل )3(آ سدُ ؿذُ اػتً.
اص بشسػی وًوَداسَداس تدٌٌؾ -ودشًؾ ؿدىل) 6( تٍدا ثیشات صیدادحضَس 2/0 دسکدذِ صًدی اص داً رسات مدشُ دی اوؼدیذتیتایَم بش آهیخت لابل اػتٌٌباطَ اػت. چ اًچٍ دس جدذٍٍل )3( هـا ذُ هی ؿَد، جَد داًًداًَ رسات مدشُ دی اوؼدیذتیتایَم، ػبب افدضایؾ ؿدىل پدزیشی آهیختد وداّّؾؿى ٌذگی آى هی ؿَد. دس تیج بدش خدلاف اًًتِردٍاس باعد واّّؾ همذاس هذٍٍل واّّؾً همذاس یشًٍیشٍیٍی پاسگی هی ؿَد.

ضکل5-ترََمکىص َای تیه UPVC ی SAN]17[

ضکل 6- اثر افسیدن 2/9 درصذ یزوی مخلًًط واوً ررات وقرٌ ی دی اکسیذ تیتاویًًم تر رفتار تىص-کروص آمیختٍ َای
UPVC/SAN تا درصذََای یزوی متفایت
مًاد وًًیه
دلیل واّّؾ همدذاس یدشٍٍی پداسگی سا ؿدایذ بتدَاى بدبدِ
واّؾ بشّ وىٌٌؾ بیی صًجیشّدای پلیودشیUPVC/SAN دس اثش حضَس اًَرسات، خلَکا رسات دسؿدت دی اوؼدیذتیتاًیَم )دس هحذٍ دُ 400-60 اًَهتش(ًؼدبت داد. ّوداى گ و اص همادیش گدضاسؽ ؿدذُ دس جدذٍٍل) 3( هـدخقاػَتًِ، بِا افضایؾ دسکدذ داًَرسات، وداّّؾ همدذاس یدشٍٍیپاسگی یض بیؾ تدش اػدت. اص عدشف دیگدش، دس اثدش وداّّؾبشّ وىٌٌؾ بیی صًجیشّّایٍ پلیودشیUPVC/SAN ، پلیودشSAN بیؾ تش دس ًمؾ سٍاى وٌ دذُ دس بدیی صًجیدشُ ّدایپلیوشی عول وشدُ ٍ ایدی اتفداق، ػدبب وداّّؾ هدذٍٍل ٍافضایؾ هیضاى اصدیاد عَلی و د ّدای اً وداهپَصیتی دسحضَس دِسکِذّّای صًًی هخِتلًفَ اًِ رسات هی گشدد.
جذیل 3- مقادیر پارامترََای مذیل یاوگ ،حذاکثر ویریی پارگی ی حذاکثر ازدیاد طًًلی واوً کامپًًزیت َای
UPVC/SAN/Ag-TiO2
شماره نمونه ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
درصد وزنی
نانوذرات نقره-دی اکسید تیتانیوم ۱/۲ ۱/۴ ۱/۲ ۱/۴ ۱/۲ ۱/۴ ۱/۲ ۱/۴ ۱/۲ ۱/۴ ۱/۲ ۱/۴
(MPa)مدول ۱۴/۳۷ ۱۲/۵ ۱۴/۳۷ ۸/۸ ۱۱/۳ ۱۳ ۱۱ ۱۲ ۱۴ ۱۵/۵ ۱۴/۱ ۱۷
حداکثر نیروی پارگی(MPa) ۲۳ ۲۱ ۲۳ ۱۵ ۱۹/۵ ۱۷ ۱۹ ۱۸ ۲۳ ۲۲ ۲۷ ۲۶/۵
حداکثر ازدیاد طولی(%) ۱/۶ ۱/۶ ۱/۶ ۱/۷ ۳/۶ ۲/۹ ۸ ۸ ۱۱ ۸/۱ ۷/۳ ۴/۶

با ت جد بد ًتدایجٍ حاکدل، دس حضدَس 2/0 دسکدذ صًًدیِاصهخل َط ً اًَرسات ًم شُ ٍ دی اوؼ یذ تیت ایَم، وًٍوًَ ؿ واسُ چْ اس) SAN-60٪UPVC٪40( ًؼ بت ب ِ بمَیً ِ
آهیخت ّا، داسای بیؾ تشیی همادیش بشای پاساهتشّای هدِذٍٍلیاًًگ، حذاوثشٍ یشٍٍِی وــی اصدیداد عدَلی آهیخِتد ّدا

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ب دُ اػ ت ب عٌ َاى بْْتٍ شیی حال ت آهیخت ّ ای UPVC/SAN دس حضَس اًَرسات اًًتخا ؿذ.
با ت جد بد همایؼدهمایؼدِ پاساهتشّّدای هدذٍٍل وـؼداًًی ،حذاوثش یشًٍیشٍ بشایِ پداسگی ٍ حدذاوثش اصدیدٍاد عدَلی بدشایآهیختدد ّددایٍ UPVC/SAN دس حضددَس عددذم حضددَساً رساتِ مشًُمشُ دی اوؼیذ تیتاًیَم هی تٍَاى چٌٌیی تیجدگشَفت و اگش ّذف افضایؾ ػختی یشٍیًیشٍی پداسگی باؿدذ،آهیختآهیختِ ػاصی ببِ ت ْایی وافی هی باؿذ. دس حدالی ودودِ اگدشّذف ؿىل پزیشی افضاٍیؾ اصدیاد عَلی پلیوشّّدا باؿدذ،اػتفادُ اص اًَرسات مشًُمشُ دی اوؼیذ تیتاًیَم هَثش خ اّّذ بَد.

واوً کامپًًزیت
وتایج حاصل اص گشما یصن سىجی )TGA(
ؿد ىل )7( ًود َداس TGA هشبد َط بد آهیختد ِ UPVC/SAN ب ا دس کِ ذّّایِ صًٍصً ی 60/40 ٍ ؿ ىل )8( وَداس TGA هشبَط ب آهیخت ت ی ؿذُ اص تٍشویدب فدَقدس حضَس2/0 دسکذ صًًی اص داً رسات مدشُ دی اوؼدیذ تیتدداًیَم هددی باؿددذ. هـدداّ ذُ هددی ؿددَد ودد 0T بددشای UPVC/SAN بشابددِ ش 85 ٍ بدد شای UPVC/SAN/Ag دِس حد ذذٍدٍد 95 دسجد ػد اً ًتیگد شاد، 5T بد شای آهیختد UPVC/SAN،260 ٍ بشای UPVC/SAN/Ag، 270 دسجدسجِ ػاًًتی گشاد اػت، 10T بشای UPVC/SAN300 ٍ بشای
97104225300

UPVC/SAN/Ag ، 330 دسجدسجِ ػاًًتیٍ گشاد ٍ دٍس ْایدت
Tmax بدد شای UPVC/SAN دس حدد ذٍد 350 بدد شای اً واهپَصیت دسحذٍٍد 370 دسجد ػداًًتی گدشاد اػدت. اص اخددتلاف دهاّّددای تخشیددب ه جدِدَد بددییٍ و ددًوًَددِ ّددای UPVC/SAN با )دسکذّّای صًًیٍ 60/40( اً واهپَصیت
)آهیختآهیختِ( هـخقٍ هی ؿَِد ووِ افضٍدى اًًِاًَ رسات هعذًًی دی اوؼیذ تیتاًیَم مشًُمشُ ب ػاختاس آهیخت هَجدب افدضایؾپایذاسی حشاستی آى هی ؿَد. ایدی ًتدایج بدا ًتدایج بذػدتآهذُ تَػظ ػایش هحممیی وخ اًّوخَاًیًی داسد]18، 19[.

ضکل 7- ومًًدار گرما یزن سىجی )TGA( مرتًًط تٍ آمیختٍ UPVC/SAN تا درصذ یزوی 69/49
مًاد وًیه

ضکل 8- ومًدار گرما یزن سىجی )TGA( مرتًًط تٍ آمیختٍ UPVC/SAN تا درصذ یزوی 69/49در حضًًر 2/9 درصذ یزوی
واو ررات وقرٌ ی دی اکسیذ تیتاویًم

بٍا ت جِتَجِ ب ًتایج بذػت آهدذُ دس ودَدِاس ّدا، وداّّؾ ٍصىٍصى ا لی ب هِمذاس 79/1هیلی گشم هشبَط بد خدشخدشٍ هدَادفشاس هاٌذ HCl اص ػاختاس پلیوش هی باؿذ. وداّؾ ٍصىٍصى دٍمب همذاس 78/7 هشبَط بٍبِ ؿىؼت ؿذى صًجِیشُ ّای اکدلیپِلیوش UPVC هی باؿِذ واّؾ ٍصى ػَم ب همذاس 23/16 ًیض هشبَط ببِ ؿىؼت ؿذى صًجیشُ ّای اکلی پلیودش SAN هی باؿذِ. ب دلیل ایٌ ى UPVC پایذاسی حشاستی ودن تدشیًؼبت ب SAN داسد، لزا ػشیع تش اص SAN تخشیب هی ؿَد .
بٌٌابشایی، واّّؾ دٍٍم هشبَط ب UPVC هی باؿدذ. اصِ عدشفدیگش، چدَى همدذاس ودن تدشیِ اصUPVC ًؼدبت بدSAN اػتفادُ ؿذُ اػت، هیِضاى تخشیب ون تش هشبَط ب UPVC همذاس صیاد، هشبَط ب SAN هی باؿذ.

تشسسی ظاَششىاسی آمیختٍ )Morphology(
بشسػی تلَیش هیىشٍ ػىَپ الىتشٍ ًی َسی اٍص وًوًَِ
آهیخت UPVC/SAN دس حضََس 2/0 دسًکذ صًًیَ اص اًًاًَ رسات مشًُمشُ ٍ دی اوؼیذ تیتاًیَم، ًـاى اص حضَس رسات اًَهتشی ٍ هیىشٍهتشی دس و دِاسد )ؿٍىل9(. تلاٍیش رسات صیش nm 100 اًَهتش هًشبَطًِ ب مشًُمشُ تلاتلاٍیشٍیش رسات رسؿت تش اص nm 100 هشبَط ب 2TiO اػت. بٌٌابشایی با ت ج ب تلَیش صیش هی تَاى ادعا وشد ووِ تشویب اً ًاًَوِاهپَصیت تـىیل ؿذُ اػت.
وتیجٍ گیشی
آهیخت UPVC/SAN ب سٍٍؽ لالب سیضی هحلَل بدابىاسگیشی دسکذّای صًٍصًیًی هِتفاٍت اص پلیوشّدا تْْید ؿٍدذٍ.
بشسػ ی خ َاف هى اًًیىی آهیخت ای UPVC/SAN همایؼ آى با خَاف هىداًًیىی پلیوشّّّدای خدالق، ًـداىدّ ذُ افضایؾ هذٍٍل یاًًگ، افدضایؾ یدشٍٍی پداسگی ٍ ًیدضافضایؾ اصدیاد عَلی دس آهیخت ّای پلیوشی هٍی باؿذ.
اص ػَی دیگدش، افدٍضٍدى داًَرٍسات مدشُِ دی اوِؼدیذتیتاًیَم با دسکذّّای صًًدی 2/0 4/0 بد آهیختد ّدایUPVC/SAN، ػبب واّّؾ هذٍٍل یاًًدگ، وداّؾ یدشٍٍیپدد اسگی ٍ دس ْایدد ت افدد ضایؾ اصدیدد اد عدد َلی دس
واو کامپًزیت

ضکل9- تصًیر SEM مرتًط تٍ آمیختٍ UPVC/SAN تا درصذ یزوی 69/49در حضًر 5 میلی لیتر مخلًط واو ررات وقرٌ ی دی اکسیذ تیتاویًم
14690852195452

اً واهپَصیت ّای پلیوشی ًؼبت ب آهیخت ّدای پلیودشیهی ؿَد. ًتایج بذػت آهذُ ًـداى داد اگدش ّدذفِ افدضایؾػختی ٍ یشًٍیشٍیٍی پاسگی باؿد ذ، آهیختد ػداصی بد ت ْداییوافی هی باؿذ؛ اها اگش ّدذف افدضایؾ هماٍٍهدت حشاستدی ؿىل پزیشی پلیوشّا باؿذ، اػتفادُ اص اًَرسات مِدشُ دیٍاوؼیذ تیتایَم هَثش خٍ اّذ بَد. هـخق ؿذ ود افدضٍٍٍدىًِددد اًاًَ رسات ًمددد شُ دی اوؼددد یذ تیتددد ایَم بددد آهیخت UPVC/SAN ،ػ بب اف ضایؾ پای ذاسی حشاست ی آهیخت هی ؿدَد . بشسػدی تلدَیش هیىشٍ ػدىَپ الىتشٍ ًدیددددددِدددددددَسی اص
آهیختدد UPVC/SAN دس حضددَس دداً رساتٍ مددشٍُ دی اوؼیذ تِیتاًیَم، حضَس رسات اًَهتشی مشُ هیىشٍِهتٍدشیدی اوؼیذ تیتاًیَم سا دس ػاختاس ػدغحًی آهیختد تاییدذوًوَدَد.

SmithersRapra Press Pub, pp. 122-128, .5002
-A. Pavan and T. Rricco, and M. Rink,
“High Performance polymer Blends”, Journal of Materials and Engineering Sci, vol.48, pp.9-.1891,51

-S. Maou, A. Meghezzi, N. Nebbache,
M. Slimani, and R. Zaghdoudi, “Thermal and Mechanical Properties of PVC and PVC-HDPE Blends”, Research and References:
11-ا.بشصگش، “تَلیذالیاف اً واهپَصیتِ ضذ باوتشی بش پاید PP/PET/Nanosilver،”پایاى اهد واسؿٌٌاػدی اسؿدذِ ، داًـگاُ تشبیت هذسع، اػفٌٌذ 1388.
2- ؽ. ؿفایی ،”باصیافت بغِشی ّدایPET بدشای تَلیدذالیاف پلیودشی ،” پایداى اهد واسؿٌٌاػدی اسؿدذ، داًـدگاُتشبیت هذسع ،1383.

3 -S.G. Patric, “Practical Guide to Polyvinyl Chloride”, United Kingdom:

مًًاد وًیه
14- P. Sokhandani, A. Babaluo, M.
Rezaei, M. Shahrezaei, A. Hasanzadeh, S. G. Mehmandoust, and R. Mehdizadeh, “Nanocomposites of PVC/TiO2 nanorods: Surface tension and mechanical properties before and after UV exposure”, Journal of Applied Polymer Science, 129, pp. 3265–
3272, .3102

-J.T. Seil, and T.J. Webster, “Reduced
Staphylococcus aureus proliferation and biofilm formation on zinc oxide nanoparticle PVC composite surfaces”, Acta Biomaterialia, 7,pp. 2579–2584, 2011.

-Y. Mohan, K. Vimala K.Sreedhar B,
Bajpai, and S.K. Mohana, “Controlling of silver nanoparticles structure by hydrogel networks”, Journal of Colloid and
Interface Sci. Vo1.21, pp.3-4, .9002

17- H. S. Moon, W. M. Choi, M.H. Kim, and O. Park, Miscibility and Rheological Properties of Poly(vinyl chloride)/Styrene– Acrylonitrile Blends Prepared by Melt Extrusion, Journal of Applied Polymer Science, Vol. 104, pp. 95–101, 2007.

18 – S. S. Gasaymeh, S. R., L. Y. Heng, E. Saion , and G. H. Mohamed Saeed, Synthesis and Characterization of Silver/Polyvinilpirrolidone (Ag/PVP) Nanoparticles Using Gamma Irradiation Techniques, African Physical Review, vol.4, pp.0006 31, 2010,

19- K. Deng, X. Ren, Y. Jiao, H. Tian, P. Zhang, H. Zhong, and Y. Liu, Preparation of Poly(methyl acrylate)/TiO2 Composites by Potassium Diperiodatocuprateinitiated Grafting Copolymerization, Iranian Polymer Journal, vol.19 (1), pp.17-25, .0102

Reviews: Journal of Material Sciences, vol 1, pp. 6-11, 2013.
-Jianzhi Diao, Xiaohong Song, Zheng
Peng, and Yongqiang Wang,
“Compatibilization Effects of a Hyperbranched Polymer on Acrylonitrilebutadienestyrene/Poly(vinylchloride) Blends”, Iranian Polymer Journal, 15 (11), pp. 863-870, 2006.

-A. Desai, “Styrene Acrylonitrile
(SAN)”, Popular Plastic andPackaging,
SRI Report, pp. 487, 1993.

-F. Ullmans, “Encyclopedia of Industrial
Chemistry”, German: Wiley-VCH Pub, pp.
892-901, 1999.

-Doo. Whanin, “Compatibility Enhancent of ABS/PVC Blends”, Journal of Applied Polymer Sci, Vol.70, pp. 705– 709, 1998.
10- ش. صاحبیان سقی، ش. م. زبرجد، ج. وحددیی ادا ی ،
ا. لایس ،” ت اثیش ّوضه اى عوِلی ات ػ غحی اه َا
آلتشاػَى بش تَصِیع پزیشی اً لَ لدًاًَلَلدِ ّدای وشبٌٌدی دسٍ صِهیٌ دصهیٌدِپلی اتیلی”،هجل هَاد ًَییَیی، جلد 5، شما ه 1،کدفح 41-
.1393 پاییض ،54 11 -A.Sarfraz, M.Warsi, M.Sarwar, and
M.Ishaq, “Improvement in tensile properties of PVC-montmorillonite nanocomposites through controlled uniaxial stretching”, Bulletin of Materials Science, Vol. 35, pp. 539-544, 2012.
J. Pagacz, and K. Pielichowski,
“Preparation and characterization of PVC/montmorillonite nanocomposites-A review”, Journal of Vinyl and Additive Technology, 15, pp. 61–76, .9002

V. Kazukauskas, V. Kalendra, C.W. Bumby, Ba.M. Ludbrook, and A. B.
Kaiser, “Electrical Conductivity of carbon nanotubes and polystyrene ecomposites”, Phys Stat Sol C, 5, pp. 3172-3174, 2008.
199 تُ یٍ آمیختٍ واو کامپًًزیت UPVC/SAN/Ag-TiO2 تتٍ ریش قاله ریسی ی تررسی خًًاص فیسیکی…
897941854964

  • 1

پاسخ دهید